Phễu thu nước sàn - Công ty CP Xây dựng TMDV Nam Tiến Hưng